โปรโมชั่น

s
ACT กิจกรรม
  แบบฟอร์มโปรโมชั่น กิจกรรม / Facebook
  แบบฟอร์ม Banner โปรโมชั่น บน WEBSITE, LINE ACCOUNT
  แบบฟอร์ม Slide บน WEBSITE


CMB สมัครสมาชิก
  แบบฟอร์มโปรโมชั่น สมาชิก


SPC วันพิเศษ/คนพิเศษ
  แบบฟอร์มโปรโมชั่น วันพิเศษ/คนพิเศษ


DISC  คูปองส่วนลด
  - แบบฟอร์มโปรโมชั่น ประเภทคูปองส่วนลด


CAM  แคมเปญ (Bplus)
  CAM1  แบบฟอร์มโปรโมชั่น แคมเปญซื้อจำนวนครบ
  CAM2 แบบฟอร์มโปรโมชั่น แคมเปญเลือกซื้อจำนวนครบ
  CAM3  แบบฟอร์มโปรโมชั่น แคมเปญเลือกซื้อมูลค่าครบ
  CAM4 แบบฟอร์มโปรโมชั่น แคมเปญซื้อคละ 
    แบบฟอร์มโปรโมชั่นพิเศษ (Special Promotion)