กรุณาแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ

Payment Notification

  • .jpg .png .gif ถ้ามี ขนาดไม่เกิน 300kb

  • .jpg .png .gif ถ้ามี ขนาดไม่เกิน 300kb

* ฟิลด์ที่จำเป็น